Bugun...


Sözcü'den ŞOK İDDİA: Teröristbaşı Ankara'da MİT'le Görüştü
Sözcü Gazetesi PKK ile ilgili şok bir iddiayı gündeme taşıdı. PKK'nın elebaşlarından Sabri Ok, 2006 yılında Ankara'da MİT'çilerle buluştu, yemek yedi, pazarlık yaptı.

facebook-paylas
Tarih: 12-01-2015 19:04
         
Sözcü'den ŞOK İDDİA: Teröristbaşı Ankara'da MİT'le Görüştü

PKK elebaşlarından Sabri Ok’un, 2006’da Söğütözü Saklıbahçe tesislerinde MİT’çilerle yemek yiyip pazarlık yaptığı ortaya çıktı.

BU şok iddiayı, Emniyet İstihbarat eski Başkanı Sabri Uzun, son kitabında açıkladı. Uzun, MİT’çilerin teröristbaşı Sabri Ok’la yaptığı yemekli toplantıya, bizzat şahit olduğunu yazdı.

SEÇİM BARAJI HAZIRLIĞI MI?

AKP ile PKK arasındaki ihanet pazarlığının, 2008’deki Oslo görüşmesinden önce başladığı anlaşılmış oldu. Vatandaş, “2007 seçimi öncesi terörün 2-3 aylığına bıçak gibi kesilmesi, demek ki bu yüzdenmiş” diye tepki gösterdi…

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Uzun, PKK’nın Avrupa sorumlusu Sabri Ok’un 2006’da Ankara’ya gelip MİT ile görüştüğünü öne sürdü. Bu iddia doğru ise PKK ile siyasi pazarlık Oslo’dan çok önceye dayanıyor…

Bö­lü­cü ör­gü­tün en et­ki­li isim­le­rin­den bi­ri olan Sab­ri Ok’­un, 2006’da MİT yet­ki­li­le­ri ile gö­rüş­me yap­mak üze­re An­ka­ra­’ya gel­di­ği öne sü­rül­dü. İd­di­ayı or­ta­ya atan isim Sab­ri Uzun, Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Da­ire­si es­ki Baş­ka­nı… Uzun, kı­sa sü­re ön­ce pi­ya­sa­ya çı­kan ‘İn-Bay­kal Ka­se­di-Dink Ci­na­ye­ti ve Di­ğer Komp­lo­la­r’ ad­lı ki­ta­bın­da, ken­di­si­nin bu gö­rüş­me­ye te­sa­dü­fen ta­nık­lık et­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

SABRİ OK VE MİT’ÇİLER AYNI MASADA

Sabri Uzun ki­ta­bın­da, emek­li Al­bay Or­han Öz­gö­ren ile An­ka­ra Sö­ğü­tö­zü­’n­de­ki Sak­lı­bah­çe­’de bu­luş­tu­ğu­nu be­lir­ti­yor. Öz­gö­ren bu bu­luş­ma­ya Ala­ad­din Ka­na­t’­la ge­li­yor. Uzu­n’­a gö­re Ka­nat, PKK’­nın Mar­ma­ra böl­ge so­rum­lu­lu­ğu­nu üst­len­miş bir iti­raf­çı. Uzun ile Öz­ge­ren ken­di ara­la­rın­da ko­nu­şur­ken Ka­na­t’­ın dik­ka­ti­ni baş­ka ma­sa­da otu­ran bir grup çe­ki­yor. Ma­sa­da otu­ran ki­şi­nin PKK’­nın Av­ru­pa so­rum­lu­su Sab­ri Ok ol­du­ğu­nu söy­lü­yor. Ne­ler ol­du­ğu­nu sor­duk­la­rı iş­let­me sa­hi­bi Ah­met Do­ku­ma­cı şun­la­rı söy­lü­yor:

“Sab­ri Ok ma­sa­da Mİ­T’­çi­ler­le ko­nu­şu­yor. On­la­rı di­ğer ma­sa­da otu­ran is­tih­ba­rat­çı po­lis­ler ta­kip edi­yor.”

Uzun ki­ta­bın­da bu man­za­ra­yı gör­dü­ğün­de ör­güt ile si­ya­si pa­zar­lı­ğın baş­la­dı­ğı­nı an­la­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor. Tu­ta­nak­la­rı med­ya­ya sız­dı­rı­lan Os­lo gö­rüş­me­le­rin­de, Türk ta­ra­fı­na dö­ne­min Baş­ba­kan­lık Müs­te­şar Yar­dım­cı­sı MİT Müs­te­şa­rı Fi­dan, PKK ta­ra­fı­na ise Ok baş­kan­lık et­miş­ti. Sız­dı­rı­lan gö­rüş­me­nin ta­ri­hi­nin 2009 so­nu ya da 2010 baş­la­rı ola­rak tah­min edi­li­yor. Sab­ri Uzu­n’­un or­ta­ya at­tı­ğı id­di­a doğ­ru ise MİT ile PKK ara­sın­da­ki gö­rüş­me­ler da­ha es­ki bir ta­ri­he da­ya­nı­yor.
İkinci Bölge Haber olarak yayınladığımız tüm haberlerin kaynağını belirterek, hiçbir habere editoryal müdahalede bulunmadan, Kategori sayfalarımızda yer almaktadır.
Haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberin kaynağını gösterdiğimiz basın kuruluşlarıdır

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI